Fiscale en juridische vraagstukken: Nederlands en Zwitsers recht

Wij kunnen helpen bij vraagstukken over Nederlands en Zwitsers recht. Waar en in welke situaties wordt er belasting geheven? Wat in geval van dubbele belastingheffing en hoe is in dat geval de uitwerking van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland? Waar moet ik aan denken in geval ik in Zwitserland een woning wil kopen? Verschillen de regels in dat geval per kanton? En wat te doen in geval van emigratie?

Op tal van vragen is zowel het Nederlandse als Zwitserse recht van invloed. Onze dienstverlening is erop gericht om u daarin een gedegen advies te geven en duidelijkheid te verstrekken over de fiscale – en juridische gevolgen in zowel Nederland als Zwitserland.

Bij emigratie is het noodzakelijk dat u over een permanente verblijfsvergunning in Zwitserland beschikt (een zogenaamde Aufenthaltsbewilligung ook wel aangeduid als Permis). Er bestaande verschillende verblijfsvergunningen, afhankelijk van de periode die na emigratie is verstreken.

Emigratie is maatwerk, ook voor de belastingheffing. In geval u een onderneming in Nederland heeft, aldaar pensioen heeft opgebouwd of een woning in Nederland achterlaat, is het raadzaam dat u de emigratie grondig voorbereid en de eventuele daaraan verbonden fiscale gevolgen goed in kaart brengt. Wees er op voorbereid dat u bij een emigratie op grond van fiscale argumenten ook op grond van de feitelijke omstandigheden woonachtig bent in Zwitserland. Is dat niet het geval, zal de Nederlandse Belastingdienst kunnen concluderen dat u voor de belastingheffing in Nederland geacht wordt woonachtig te zijn. In dat geval heffen zowel Nederland als Zwitserland belasting over uw inkomen en vermogen en is er sprake van een groot probleem.

Belastingrecht in Zwitserse kantons en Federatie

Zwitserland kent in vergelijking met Nederland een gunstig belastingsysteem. Belastingtarieven zijn over het algemeen aanzienlijk lager dan in Nederland. Dat geldt onder meer voor de heffing van inkomstenbelasting, winstbelasting, erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting (schenkingsrecht). Daarnaast geldt dat in Zwitserland op meerdere niveaus belasting wordt geheven, namelijk door de Zwitserse federatie door de kantons en door de gemeenten. Bij vragen over het Zwitserse belastingrecht kunnen wij u van dienst zijn. Desgewenst kan daarbij worden gezorgd voor maatwerk, in verleg met de Zwitserse deskundigen die tot ons netwerk behoren.

Erfbelasting en schenkbelasting

Nederland heft in geval van overlijden erfbelasting bij de verkrijger(s) van een nalatenschap en schenkbelasting bij de verkrijger(s) van een schenking. Het belastingtarief dat wordt toegepast is afhankelijk van de mate van verwantschap tussen de verkrijger en de erflater c.q. schenker. Hetzelfde geldt voor eventuele vrijstellingen. Zwitserland heft op federaal niveau geen erfbelasting en schenkbelasting. Ten aanzien van de kantons is dat anders, met dien verstande dat ook in dat geval per saldo aanzienlijk minder belasting is verschuldigd dan in Nederland wordt geheven. Voorts geldt voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen in familieverband dat veelal vrijstellingen van toepassing zijn. Met het oog op besparing van toekomstige heffing van erfbelasting en schenkbelasting kan overwogen dat de erflater c.q. schenker zich in Zwitserland vestigt.

Aankoop onroerend goed en vakantiewoning in Zwitserland

Wenst u te investeren in Zwitserland of is Zwitserland in de loop der jaren uw favoriete vakantieland geworden? In dat geval valt te overwegen om te investeren in Zwitsers onroerend goed of aldaar een vakantiewoning te kopen. Houd er rekening mee dat ieder kanton en iedere gemeente voor wat betreft de aankoop van onroerende zaken er zijn eigen regels op nahoudt. Bent u woonachtig in Nederland dan zijn er aan de aankoop van een vakantiewoning in Zwitserland bijzondere voorwaarden verbonden. Deze zijn gebaseerd op de zogeheten Lex Koller, die onder meer limieten stelt aan de oppervlakte van de woning en het perceel. Voor de aankoop van een vakantiewoning in Zwitserland heeft u in elk geval een vergunning nodig. Verder wordt een vakantiewoning zowel in Nederland als Zwitserland in de belastingheffing betrokken.

In geval u permanent wenst te wonen in Zwitserland, is sprake van een emigratie en dient u te beschikken over een verblijfsvergunning.

Emigratie naar Zwitserland

Zwitserland wordt om veel redenen aantrekkelijk gevonden. Genoemd kunnen worden de schone natuur, het rustige klimaat, geen criminaliteit en het gunstige belastingklimaat. Daarnaast is Zwitserland geen lid van de Europese Unie en Eurozone en kan het voor een zeer groot deel los van de EU zijn eigen koers bepalen. Om uiteenlopende redenen vinden emigraties naar Zwitserland plaats.

Bij emigratie is het noodzakelijk dat u over een permanente verblijfsvergunning in Zwitserland beschikt (een zogenaamde Aufenthaltsbewilligung ook wel aangeduid als Permis). Er bestaan verschillende verblijfsvergunningen, afhankelijk van de periode die na emigratie is verstreken.

Emigratie is maatwerk, ook voor de belastingheffing. In geval u een onderneming in Nederland heeft, aldaar pensioen heeft opgebouwd of een woning in Nederland achterlaat, is het raadzaam dat u de emigratie grondig voorbereid en de eventuele daaraan verbonden fiscale gevolgen goed in kaart brengt. Wees er op voorbereid dat u bij een emigratie op grond van fiscale argumenten ook op grond van de feitelijke omstandigheden woonachtig bent in Zwitserland. Is dat niet het geval, zal de Nederlandse Belastingdienst kunnen concluderen dat u voor de belastingheffing in Nederland geacht wordt woonachtig te zijn. In dat geval heffen zowel Nederland als Zwitserland belasting over uw inkomen en vermogen en is er sprake van een groot probleem.

Vestigen onderneming in Zwitserland

Vanwege het gunstige belastingsysteem in Zwitserland en de lage belastingtarieven die van toepassing zijn in Zwitserland en de kantons, kan het voordelig zijn om een onderneming of een vestiging daarvan in Zwitserland te situeren. Geregeld wordt het kanton Zug gekozen voor de vestiging van een vennootschap, een Aktiengesellschaft (AG) of een Gesellschaft mit beschränkter Hafftung (GmbH). Een vennootschap die statutair gevestigd is in Zug heeft de mogelijkheid om een kantoor aan te houden in Zürich, het financiële hart van Zwitserland. Zug kent lage belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting (Körperschaftssteuer). Het vanuit Nederland opzetten van een structuur is maatwerk en vereist kennis van zowel de Nederlandse als Zwitserse wetgeving.

Pensioenvraagstukken

In geval u een pensioen hebt opgebouwd en naar Zwitserland wenst te emigreren, dient u er rekening mee te houden dat u vanaf het moment van emigratie in Zwitserland in de belastingheffing zult worden betrokken. In beginsel geldt dat ook voor pensioeninkomsten. In het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is evenwel vastgelegd of Nederland dan wel Zwitserland in een specifiek geval over uw pensioeninkomsten belasting mag heffen. Dit is afhankelijk van de aard van het pensioen. Onderscheid wordt gemaakt tussen overheidspensioenen en particuliere pensioenen.

Bij emigratie dient u er rekening mee te houden dat de opgebouwde pensioenaanspraak (in feite is dat de waarde van uw pensioenvermogen waaruit de pensioeninkomsten worden voldaan) ineens in de belastingheffing in Nederland kunnen worden betrokken. Het is zaak om een dergelijk scenario te voorkomen en daarvoor kunnen afspraken worden gemaakt met de Nederlandse Belastingdienst.

Het is mogelijk om het opgebouwde pensioenkapitaal onder te brengen bij een in Zwitserland gevestigde pensioenverzekeraar. Ook voor die situatie is overleg met de Nederlandse Belastingdienst noodzakelijk, teneinde te voorkomen dat de pensioenafspraak in de belastingheffing wordt betrokken.

Bankgeheim

Zwitserland is bekend vanwege het bankgeheim, dat sterk verankerd is in diverse wet- en regelgeving. Vermogens en tegoeden die ondergebracht zijn bij in Zwitserland gevestigde banken zijn als gevolg van het bankgeheim onttrokken aan het (toe)zicht van overheden. De laatste jaren is het bankgeheim onder toenemende druk van onder meer de OESO en de Europese Unie komen te staan. Van Zwitserland wordt verlangd dat zij inzicht geeft over de vermogens en banktegoeden die zijn ondergebracht bij in Zwitserland gevestigde banken. Inmiddels lijkt Zwitserland te zwichten voor deze druk. Het bankgeheim wordt naar verwachting in 2018 in Zwitserland afgeschaft en vanaf dat moment zullen gegevens over in Zwitserland ondergebrachte vermogens en banktegoeden worden uitgewisseld met de belastingautoriteiten van andere staten. Uitwisseling van gegevens vindt dan op automatische wijze plaats, volgens een systeem dat vergelijkbaar is met het systeem van renterenseignering dat wij kennen in Nederland.

Expertise

Contact info

mr. dr. G.H. Sjobbema
Rijksstraatweg 361 a
9752 CH Haren (GN)
Telefoonnummer: +31-6-3 4444 000
E-mail: info@zwitserlandfiscaal.nl

Copyright © zwitserlandfiscaal.nl

Zwitserland Fiscaal